Om Christer

ANTROPOLOGEN — FÖRFATTAREN — FOTOGRAFEN
Alltid är en lång, lång tid för att parafrasera Wilmer X. Men nog är det ändå så att de sköna konsterna i vid bemärkelse har varit – och kommer att vara – ett livslångt intresse. Böcker, musik, film och fotografi är givna ingredienser i vardagen och även biljarden kan bli till en konstform i de ögonblick då tanke, stöt, riktning och tempo harmoniserar. Tempo och rytm hör också till när fingrarna valsar över tangenterna eller vilar på avtryckaren för att med kameran frysa ett ögonblick. Till skillnad från många har jag aldrig gjort någon tydlig uppdelning av arbete och fritid utan vetenskapliga intressen och ambitioner smälter samman med vad som tjusar mig privat. Tre blir alltså en när jag som antropolog, författare och fotograf presenterar mina verk.

Amerikas indiankulturer började fascinera mig redan som pojke. På filmduken och i tv-rutan red de in i mitt liv och ledde till pojkböckernas strider vid blockhusen. Ibland överträffar verkligheten dikten och snart slukade jag alla faktaböcker om Vilda Västern och de många indiankrigen. Längre fram i livet har mitt kunskapsintresse förändrats – då gällde årtal och detaljer om vem som gjorde vad på slagfälten. Idag handlar det mer om att förstå sammanhangen. Intresset har också blivit mera inriktat på de talrika indianfolkens kultur och andlighet vilket är ganska naturligt med tanke på min skolning som socialantropolog. Den gode och den onde vilden är en essäsamling som handlar om européernas möte med Nord- och Sydamerikas indianer, deras föreställningar om och representationer av dessa indianska folk. Min målsättning var att sätta dessa föreställningar och idéer i ett historiskt sammanhang för att visa att även de enklaste stereotyperna av goda och onda vildar är komplexa till sin karaktär och rymmer såväl förakt och nedvärdering som beundran, avund och rädsla. Som professor i socialantropologi vid Lunds universitet och docent i religionsvetenskap vid Åbo Akademi har mycket av min undervisning koncentrerats till schamanism, symbolism, myter och ritualer. Utöver Das Buch der Shamanen har jag skrivit ett flertal artiklar på engelska och svenska. Sedan flera år tillbaka arbetar jag även på ett manuskript om de nordamerikanska indianernas religioner. Till de avsnitt i boken som är klara hör kapitel om shamaner och shamanism, kosmologi och magiska världsbilder, djurens betydelse i de indianska religionerna, divination, visionssökande, samt om religiösa rörelser. Till övriga planerade kapitel hör själsbegrepp och reinkarnation, dödsriket och livet efter döden, samt ett avsnitt som handlar om materiella föremåls religiösa betydelse. Arbetet är en komparativ studie av de amerikanska indianernas traditionella religionsformer och inslag av shamanism i nyare religiösa uttryck såsom Andedansen och peyotekulten. Syftet är att med ett jämförande perspektiv diskutera de olika religiösa traditionerna bland Amerikas indianer utifrån hypotesen om att shamanismen präglat såväl jägarfolkens ceremonialism som de agrara kulterna. Den tidigare vetenskapliga produktionen omfattar:

”Foreigners in action at Wounded Knee”. Nebraska History, Vol 71, No 4, Winter 1990.

”Andedansen”. Nordamerikas indianer, Vol X, No 1, 1991.

”Mellan himmel och helvete: Mexico City”. Geografiska Notiser, Nr 2, 1991.

”Spridning av kulturelement mellan Gamla och Nya Världen”. Geografiska Notiser, Nr 1, 1993.

“Sources for American Indian History: Sweden”. American Indian Quarterly, Vol 17, No 2, Spring 1993.

Bonniers Lexikon. Indianer/Indiankrigen/Inka/Lenape/Maya/Misquito. Bonniers Förlag. Stockholm.

“The Shamans Journey”. Acta Americana, Vol 4, No 1, 1996.

“Women’s Societies of the Plains Indians: A Glance at the Early Sources”. I Native American Women in Litterature and Culture, edited by Susan Castillo and Victor M. P. Da Rosa, Fernando Pessoa University Press, Porto 1997.

Den gode och den onde vilden: en essäsamling. Arkiv förlag. Lund 1998.

The Cultural History of the South American Indians, by Erland Nordenskiöld. Edited and with an Introduction by Christer Lindberg. AMS Press, Inc. New York 1999.

European Review of Native American Studies, Vol 13, No 2, 1999. Guest editor.

”Indianer på museum eller hur vi möter det annorlunda”. Tvärsnitt, No 4, 1999.

”Schamanens vandring i indianland”. I Schamaner: Essäer om religiösa mästare, edited by Thomas P. Larsson. Bokförlaget Nya Doxa. Falun 2000.

I Lönnlövets skugga. Arkiv förlag. Lund 2000.

Das buch der schamanen: Nord- und SüdAmerika. (With Åke Hultkrantz and Michael Ripinsky-Naxon) Ullstein. Berlin 2002.

”Relocation of Indian Tribes in the Name of God and Progress – An Overview”. Acta Americana, Vol. 11, No. 2, 2003.

(Tillsammans med Åke Hultkrantz) “The Last Battles Between Blackfeet and Shoshone as Remembered by Shoshone and Trappers”. The People of the Buffalo. Vol 1. The Plains Indians of North America. Military Art, Warfare and Change: Essays in Honor of John C. Ewers. Coordinated and edited by Colin F. Taylor and Hugh A. Dempsey. Tatanka Press. Wyk und Foehr. 2003.

“George Catlin’s Account(s) of the O-kee-pa in Concordance with other Sources”. The Challenges of Native American Studies: Essays in Celebration of the Twenty-Fifth American Indian Workshop, edited by Barbara Saunders and Lea Zuyderhoudt. Studia Anthropologica. Leuven University Press. Leuven 2004.

“Kriege und Klischees”. Indianer: Urinwohner Nordamerikas. Schallaburg Kultur-betkriebsges.M.B.H. (HG.) Schallaburg 2008.

”Lodjurets historia – om tema och variation i de nordamerikanska indianernas religioner”. Jordens Folk, Vol. 43, Nr. 3, 2008.

“Kriege und Klischees”. Indianer: Urinwohner Nordamerikas. Ausstellungszentrum Rosenheim. Rosenheim 2011.

”En samlingshistorisk utredning av de svenska Paracassamlingarna”. Rapport på uppdrag av Statens museer för världskultur. 2012.

”The Noble and Ignoble Savage”. EthnoScripts, Jahrgang 15, Heft 1, 2013.

Biografin som ett samhällsvetenskapligt verktyg. Det är titeln på ett föredrag och en artikel som jag presenterade för Kungliga Vitterhetsakademien sedan jag disputerat på en biografisk avhandling om etnografen och Sydamerikaforskaren Erland Nordenskiöld. Samhällsvetenskapliga ämnen såsom sociologi och socialantropologi ägnar sig åt studier av samhällen och kulturer, klasser, identiteter och föreställda gemenskaper, sociala rörelser, m.m. Som oftast handlar det om kollektiva fenomen vilket innebär att man lätt förlorar individen ur sikte. Livshistorier och biografiska studier ger däremot ett mikroperspektiv där det blir tydligt hur samtidens samhälle och kultur präglar individen men också hur dennes levnad och gärning sätter avtryck. Utöver Nordenskiöldbiografin har jag tecknat en rad levnadsskildringar av berömda antropologer såsom Franz Boas, Paul Radin, Marcel Mauss, Claude Lévi-Srauss, m.fl. Det har dessutom blivit en bok om Bob Marley – superstjärnan och den odödlige ikonens liv, musik och texter i ljuset av Kingstons ghettokultur och rastafarireligionen. Om möjligt ännu märkligare är den livshistoria som jag nu skriver på – den om forskaren och äventyraren Eric von Rosen. Där möter Afrika Sydamerika, vildmarken slottssalarna och skönheten odjuret allt eftersom indianer och träskfolk gör entré tillsammans med den heliga Birgitta, Heidenstam, Hedin, Göring och Taube. Jakten på dokumenten har pågått i gott och väl fyra år och det lär dröja ytterligare något innan jag fått allt på pränt. Vad som är skrivet i den biografiska genren är följande:

”The Code of Honour – Truth and Moral in the Writings of Rafael Karsten”. Acta Americana, Vol 2, 1994.

Erland Nordenskiöld – En antropologisk biografi. Doctoral dissertation. Reprocentralen, Lunds Universitet, Lund 1995.

Erland Nordenskiöld – ett indianlif. Kungliga Vitterhetsakademiens serie Svenska Lärde. Boförlaget Natur och Kultur. Stockholm 1996.

”Una biografía antropológica de Erland Nordenskiold (1877-1932)”. Humana: Revista de Ciencias Históricas y Sociales, Volumen I, Numero 1, 1997.

”El código de honor – La verdad y la moral en los escritos de Rafael Karsten”. I Rafael Karsten – Observador y teórico, redaktör J-Å Alvarsson, Abya Yala, Quito 1997.

”Paul Radin – The Trickster”. Acta Americana, Vol 5, No 2, 1997.

”Forskarbiografin som ett samhällsvetenskapligt verktyg” . Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Konferenser 41, Stockholm 1998.

“Eric von Rosen“. Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm 1999.

“Paul Radin: The Anthropological Trickster”. European Review of Native American Studies, Vol 14, No 1, 2000.

“Uvertyr: Claude Lévi-Strauss – en civilisationskritikers liv och verk”. I Spillror av paradiset av Claude Lévi-Strauss. Arkiv förlag. Lund 2000.

Marley: Lejonets frihetssång. Arkiv förlag. Lund 2003.

“Otto Nordenskjöld”. Antarctic Challenges: Historical and Current Perspectives on Otto Nordenskjöld’s Antarctic Expedition 1901-1903. Edited by Elzinga, Nordin, Turner, and Wråkberg. Royal Society of Arts and Sciences. Göteborg 2004.

Samhället som tanke: Claude Lévi-Strauss och den franska strukturalismen. Arkiv förlag. Lund 2009.

”Edvard Alexander Westermarck”. Encyclopedia of Human Sexuality, redaktörer Patricia Whelhan och Anna Bolin. Wiley-Blackwell. Forthcoming.

”En afton med Bob Marley i Köpenhamn” Mats Lundahl & Åsa Da Silva Veghed (red), Inte bara samba och reggae: Den latinamerikanska musikkontinenten. Carlssons. Stockholm 2013.

Teorihistoria. Närmare bestämt antropologisk teorihistoria. Sedan tidigt 1990-tal har jag undervisat i ämnet på universitets grundutbildning i socialantropologi. Kursen går igenom riktningar såsom evolutionismen, den historiska skolan, funktionalismen, strukturalismen och post-modernismen fram till våra dagar. Teori och metod knyts till tidsanda, personer och platser med nedslag i fältarbeten, universitets- och museimiljöer. Undervisningen står forskningen nära och jag har särskilt uppmärksammat amerikanska, franska och nordiska idétraditioner:

”The Pioneers: The Rise of American Anthropology”. Research Reports From the Department of Sociology, Lund University. 124 pp. Lund 1992.

Antropologiska porträtt. Studentlitteratur. Lund 1993.

”It takes more than fieldwork to become a culture-hero of anthropology – the Story of Rafael Karsten”. Anthropos, 90, 1995.

”Erland Nordenskiölds opublicerade manuskript”. Göteborgs Etnografiska Museum, Årstryck 1991-1994. Göteborg 1996.

”Instruktion till Carl V. Hartman för grävningar i Costa Rica”. Fornvännen, 91, 1996.

Antropologiska porträtt 2. Sociologiska institutionen. Lund 1997.
”El museo – como libro y situación de campo: El visionario Erland Nordenskiöld”. In Erland Nordenskiöld: investigador y amigo del indígena, redaktör J-Å Alvarsson, Abya Yala, Quito 1997.

”Anthropologies de l’Europe du Nord”. Dictionnaire de l?ethnologie et de l’anthropologie. Presses universitaires de France. Paris 1999.

“Les regards éloignés”. Editions de l’Herne. Paris 2004.

Nya antropologiska porträtt. Lund Monographs in Social Anthropology 15. Sociologiska Institutionen, Lunds Universitet. Lund 2005.

”A Swedish Ethnographer in Sulawesi: Walter Kaudern”. Histories of Anthropology Annual, Volume 2., edited by Regna Darnell & Frederic W. Gleach. University of Nebraska Press. Lincoln & London 2006.

“Anthropology on the Periphery: The Early Schools of Nordic Anthropology”. A New History of Anthropology, edited by Henrika Kuklick. Blackwell Publishing. Malden & Oxford 2008.

”En samlingshistorisk utredning av de svenska Paracassamlingarna”. Rapport på uppdrag av Statens museer för världskultur. 2012.

“Evolution of Anthropology”. The Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). UNESCO, Paris 2012.

Foto och visuell antropologi undervisar jag på utbildningens fortsättningsnivå (andra terminen), för övrigt den enda kursen av sitt slag i Sverige. Ämnet visuell antropologi har länge dominerats av etnografisk film men med teori och praktik försöker jag få studenterna att med stillbilder etnografiskt skildra sin samtid. Med foto kan komplicerade teoretiska resonemang illustreras och tydliggöras, eller för den delen söka sig i motsatt riktning och låta fotografier av vardagliga situationer teoretiseras. Till de problemformuleringar som utforskas hör frågan om fotografiets koppling till semantiken, förhållandet mellan vetenskap och konst samt fotografiska representationer och stereotyper. Som fotograf och antropolog har jag föreläst vid Hasselblads center och Åbo Akademi, haft särutställningar på Kulturen i Lund och Klostermuseet i Ystad, givit ut flera fotoböcker samt illustrerat diverse skrifter av andra författare:

”Du och ditt förbannade samvete: En social betraktelse av Clint Eastwoods ‘High Plains Drifter’.” I Egensinne och mångfald: Från 19 sociologer till Bengt Gesser, redigerad av Gunnar Andersson. Arkiv Förlag. Lund 1996.

Parisisk serenad. Transco-Script. Malmö 2009.

(Tillsammans med Thomas Malm) Det gröna hjärtat: Bilder från Lunds universitets botaniska trädgård. Bokförlaget Atlantis. Stockholm 2012.

Fascination. Transco-Script. Malmö 2013.

(Tillsammans med Thomas Malm) Sea of Shells. E-bok. Transco-Script. Malmö 2015.

llustrering av Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund – en vital 50-åring: En jubileumsskrift. Redaktörer Gunnar Andersson & Magnus Jerneck. Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. Lund 2015.

Illustrationer till Drakormens gåta av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. Kronobergs Läns Hembygdsförbund. Växjö 2017.

New York’s Raven: A Photographic Homage to Lou Reed and Kindred Souls. Transco-Script. Malmö 2017.

”En fotoessä om indiansk andlighet”. Ursprungsfolkens religioner – perspektiv på kontinuitet och förändring. Redaktörer Emma Hall & Bodil Liljefors Persson. Föreningen lärare i religionsvetenskap. Årsbok 2017.

The Kjersmeier-Man Ray Vision of African Art: The Copenhagen Portfolio. Transco-Script. Malmö 2017.
(Tillsammans med Christer Möller) Parisiska ögonblick: Två fotografer på besök. Transco-Script/Mediatryck. Lund 2018.
Signs, Solitude and Serenity: The Symbolic Language of Nature. Part I & II. Transco-Script/Mediatryck. Lund 2019.

Fotoutställningar — som fotograf har jag enligt följande haft särutställningar, samverkat med konstnären och fotografen Ingrid Nilsson och visat fotografiska verk som medlem i Fotografiska Föreningen i Malmö (FfiM):

Paris Sérénade, Pauliskolans konstförening, 1 september – 6 oktober 2005.

Paris Sérénade, Lunds universitet, 15 oktober – 30 november 2005.

Paris Sérénade, Clemens café, 1 april – 1 maj 2006.

Det gröna hjärtat, Lunds universitet, Sociologiska institutionen, ht-2009.

Det gröna hjärtat, Kulturen, Lund, 18 mars – 22 april 2012.

Powwow, Studiefrämjandet Vuxenskolan, Malmö, 8 januari – 28 februari 2013.

Valv, Stadtbibliothek Offenbach am Main, januari 2013.

Det gröna hjärtat, Lunds stadsbibliotek, 26 januari – 15 mars 2013.

Indianer – andlighet i naturens tempel. Klostermuseet, Ystad, 16 februari – 26 oktober 2014.

Växter med anknytning till indiansk andlighet. Klostermuseet, Ystad, 29 maj – 26 oktober 2014.

Pixel & Korn, Smygehuk, 8 augusti – 2 september 2014.

Fasadreflektioner, Suger Cube, Skurups stadsbibliotek, 29 augusti – 24 september 2014.

Föreläsningar. Det är länge sedan jag tappat räkningen på föreläsningarna. Som mest var det ett tiotal i veckan, år efter år, på den ena kursen efter den andra. Det är att stå på en scen framför sin publik, att gå in i en roll, leva upp till förväntningar och förmedla ett budskap. Oavsett om det sker inom eller utom den akademiska miljön ser jag föreläsningen som både en föreställning och en berättelse. Det kräver att man är noggrant förberedd, bjuder på sig själv och ger allt såsom om det vore den första gången trots att det kanske är en historia som man levererat åtskilliga gånger tidigare. Utmattningen är total men belöningen kommer ibland omedelbart då någon eller några säger att det var intressant eller fäller någon annan uppskattande kommentar. Vid ett par tillfällen har jag nominerats som bästa lärare av studenterna vid samhällsvetenskapliga fakulteten och med tredje gången gillt fick jag äran och diplomet. Höll på säga att jag föreläst om det mesta men det är förstås inte sant även om jag kan räkna in indianer, lärda fält- och kammarforskare, religiösa sekter och kriminella motorcykelgäng, civilisationers uppgång och fall, samt goda och onda vildar. Här är ett axplock:

Amerika (bildspel för tre projektorer).

Arts for the Gods.

Aztekerna och Mexico City.

Bureau of American Ethnology.

Claude Lévi-Strauss och totemismen.

De nordamerikanska indianernas religioner.

Goda och onda vildar.

Gundläggande fotografisk bildkomposition.

Konst och magi.

Mellan konst och dokumentation: Edward S. Curtis indianfotografier.

Shamanism in the Americas.

Staden och Chicagoskolan.

Poserar vid Ale stenar.

Vetenskapliga uppdrag och utmärkelser har det blivit några med åren:

Inbjuden till forskningsvistelse i USA via International Visitors Program of the United States Visitors Agency (April-May 1992).

Diploma de Honor, Universidad Tecnica del Beni, Trinidad, Bolivia, Septiembre 1992 (avhandlingsprojektet om Erland Nordenskiöld).

John A. Sproul Postdoctoral fellow in Canadian Studies: University of California at Berkeley, September 1-30, 1996.

Ledamot i Vetenskapssocieten i Lund, 1997-

Vetenskaplig redaktör för Acta Americana, 1995—2006.

Redaktör för Acta Americana, 2007—2010.

Medlem av redaktionskommittén för Antropologicas (Porto och Ottawa), 1997–

Medlem av redaktionskommittén för European Review of Native American Studies (Frankfurt am Main), 1997—2010.

Faculty Research Award, The Department of Foreign Affairs, Ottawa, Canada, mars 1999.

Prisad som bästa lärare av samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet, 3 december 1999.

Ansvarig arrangör för 20th American Indian Workshop, Kulturen, Lunds Universitet den 26-28 april 1999.

Utnämnd till docent i religionsantropologi vid Åbo Akademi, september 2004.

Styrelseledamot: L’association nordique d’études canadiennes/The Nordic Association for Canadian Studies.

Gästforskare SCASSS i Uppsala 2003.

Gästforskare Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, Maj-Juli 2011.

Medlem i International Scientific Committee of the SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences.